Kiralama Sözleşmesi

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI
Madde 1-GENEL KOŞULLAR
1-Kiralayan kiraya konu aracı geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uymak kaydı ile kiracıya önceden saplanan süre için kullanımını vermiştir.
A-Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, 5 lastiği mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler(Ruhsat) ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte , aksine anlaşmaya varılmadıysa , aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.Kiracı aracı aldığı yerde teslim etmediği takdirde kiralayanın aracı geri götürmek için ödeyeceği şoför, yakıt vb. ekstra bedelleri ödemekle yükümlüdür.Bu bedel kiralayan tarafından aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve kiracıdan tahsil edilecektir.
B-Aracın teslimi esnasında kiracı aracı denetlemiştir.Binanaleyh işbu sözleşmede kiracı tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan hasardan kiracı sorumludur.
2-A)T.C. Kanunları uyarınca taşınması yasak olan  ve suç sayılan her türlü taşımada 
B)T.C. Kanunları uyarınca bir kişinin üstünde bulundurması suç teşkil eden veya izne tabi olan hiçbir madde araçlarda bulundurulamaz.
C)Araç gayri yasal hiçbir iş için kullanılamaz, gayri yasal işlere mekan teşkil edemez.
D)Araç istihab  hadlerinin dışında/üstünde yüklenemez, aracın yol durumu, hava durumu vb. gibi etkenler göz önünde bulundurularak yük ve yolcu taşınması esastır.Aracın istihab hadlerine riayet edilse bile yukarıda sayılan maddi unsurlar göz önünde bulundurularak maddi bütünlüğüne zarar getirebilecek şekilde yüklenmesi yasaktır.
E)Kiracı, kiralayanın yazılı onayı olmadan araç üzerinde , aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama veya ekleme yapamaz.
F)Kiracı, aracı kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında kullanamaz.
G)Yarış, hız denemesi ve tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda kullanılması yasaktır.
H)Kiracı, aracı, alkol ve uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken kullanamaz.
I)Kiracı, aracı, ücret karşılığında yolcu yada mal taşımada kullanamaz.
J)Kiracı, aracı, ivazlı veya ivazsız olarak kendisinden veya kira sözleşmesinden adları yazılı olanlardan başkasına kullandıramaz ariyet ilişkisi kuramaz alt kiralama yapamaz.
3-Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 22 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık yerli yada uluslararası ehliyetine ibrazı gerekmektedir.Kiralayanın izni olmaksızın kiracı aracı 3. şahıslara kullandıramaz.Bu durumda kiralayan aracı kullanacak 3. şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır.Aracı kullanacak olan 3. kişilerinde en az 22 yaşını doldurmuş olmaları ve kiracıda aranan niteliklere haiz olmaları şarttır.Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup, dilerse kiralayan aracın 2. maddede söz konusu edilen depozitinin irad kaydedilir.
4-Kiracı şahıs ve şirket veya kullanıcı aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.Çalınma halinde en yakın polis merkezine gidip tutanak tutturulması ve kiralayana tutanakları ulaştırması ve acil bilgi verilmesi, araç bulunmazsa kiracının ağır ihmali görülmediği(anahtarın araç üzerinde bırakılması, anahtarın bilinmeyen bir şahsa verilmesi, otopark valelerine teslim edilmesi, tutanakların kiralayana verilmemesi vb.) müddetçe kiracının azami yükümlülüğü aracın geçen 45 günlük kira bedelinin sözleşme fiyatı üzerinden ödenmesi şeklinde olacaktır.İhmal görülen durumlarda, kiralayan aracın bedelinin tamamını kiracıdan talep eder, aracın parça ve aksesuarlarının çalınması durumunda da bu bedellerin ödenmesinden sorumludur.Aracın hırsızlık nedeniyle hasara uğraması durumunda, aracın çekici, otopark, işçilik, parça, tamir, işletme giderlerinden kiracı sorumludur, kasko kapsamına girmez.
5-Kiracı aracı kiralayanı teslimi anında araca ait bilgiler(Motorlu araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi, sigorta poliçesi plakaları) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde, aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleride ödemekle yükümlüdür.
6-Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ait harcamalar kiracıya aittir.Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından işlenir.
7-Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu kiralayana aittir.Periyodik bakım için kiralayan aracı geri çağırdığında kiracının aracı teslim etmesi şarttır.Kiralayan yalnız kendi insiyatifinde olmak üzere kiracının araçtan yoksun kaldığı süre için başka bir araç verebilir.Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yanlış yakıt dolumu, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma ve kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi kiraladığı yere getirmek üzere yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir.Taşrada gerekebilecek 200 TL üzerindeki onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilerek onayı alınıp yapılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı faturaları kiracıya ödenecektir.
8-Yakıt ücreti kiracıya aittir.Aracın % kaç depo yakıtla kiralayan tarafından teslim edildiği ve kiracı tarafından % kaç depo yakıt ile geri verildiği anlaşma kontratında mevcuttur.Depo teslim edildiği zamandaki oranından aşağıda teslim alınmış ise bedel kiracıdan tahsil edilecektir.
9-Kiracı, kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce, yada aracın kiralayan iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan , taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak, herhangi bir sorumluluktan bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
10-Bir günlük kira 24 saatlik süredir.Haftalık veya aylık süreleri 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.Bir yıl 365 gündür.
11-Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.
A-Bu durumda kiracı aracı en yakın istasyona teslim etmek zorundadır.Sözleşme kiracının kusurlu hareketleri nedeni ile fesh edilmiş ise ve araç teslim alındığı şehrin dışında bir yere teslim ediliyorsa nakliye ücreti "1. madde A paragrafında belirtildiği gibi" kiracı tarafından ödenecektir.
B-Kiralayan sözleşmeyi kendisi fesh etmiş ise bu anlaşmada tasfir edilen herhangi bir aksine durum yoksa, kiracının kendisine ödediği ve aracın kullanılmamış olduğu süreye ait bedeli kiracıya geri öder.Araca gelmiş olan herhangi bir zarardan veya başka bir işlemden kaynaklanan rehin ve mahsup hakları saklıdır.
12-Kiralayan rezerve etmeyi taahhüt ettiği aracın tip, sınıf, model ve markasını değiştirebilir.
13-Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve koşullardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
14-Kiracı veya kiralayan 3. şahıslara karşı açacakları tazminat davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlayacaklardır.Kiralayanın talebi halinde kiracı dava haklarını kiralayana temlik edecektir.Taraflar dava masraflarını kendi yükümlülükleri oranında ödeyeceklerdir.
15-Kiralayanın belgesel izni olmaksızın araçlar yurtdışına çıkarılamazlar.
16-Kiracı veya kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.
17-Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve rehin edemez ve bunları kiralayana , araca zarar verecek şekilde kullanamaz.Bu taahhüde aykırılık halinde kiralayan bir ihtara ve hükme hacet kalmaksızın aracı kiracından geri alma hakkına sahiptir.
18-Bu anlaşmanın akdinden dolayı kiracı kiralayanın herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi v.s. gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir.Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve 3. kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararın tazmini kiracıya aittir.Kiracı kiralayanı her türlü maddi, hukuki ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.Kiralayanın bu tip taleplere karşı rehin, rücu ve mahsup elindeki ödeme esntrümanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.
19-Kira kontratı kopyaları arasında kayıt farkı olduğunda orijinal(birinci) kopya geçerlidir.

Madde 2- ÖDEME
Ödeme aracın kiraya çıkışında kredi kartı veya nakit olarak kiracıdan alınır.Kiracıdan teminat olarak, yakıt veya uzama yapılması neticesinde veya kusurlu olması durumlarında teminat olarak alınan Mail Order formuna yani kredi kartı teminat belgesine kayıtlı kredi kart numarasından doğacak trafik cezası ve HGS kaçak geçişleride dahil olmak üzere haber verilmeksizin kullanılabilir.

Madde 3- SİGORTA
1-Kiralayan araçlarını Karayolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalatmıştır.
2-Kiracı günlük ekstra primini ödeyerek araç hasarındaki sorumluluğunu ortadan kaldırabilir, ancak ödeme işbu sözleşmenin ön yüzünde bulunan ilgili yere işaretlenmeli ve en geç aracın kiracı tarafından teslim edildiği anda ödenmiş olmalıdır.
3-Herhangi bir kaza veya hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.Aksi takdirde işbu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca kiracı, araç hasarının tamamından şahsen sorumlu olur.
A-Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir teknik kaza raporu, tespit zaptı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi ile şahit isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi, kiracı kiralayana en geç 48(kırksekiz) saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.
B-Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir.Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir.Kiracının kusuru oranında kiralayan zararını kiracıdan talep hakkını, her zaman mahfuz tutar.Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.
C-Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için aktedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir.Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
D-Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
E-Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan, kaza raporu ile % 100 oranında suçlu görülen veya geçerli ehliyete sahip olmayan, kontaratta kayıtlı olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen kiracı mesuldür.
F-Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu kiracıya aittir.Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.
G-Lastik hasar ve onarımları, cam kırılmaları ve çalınan yedek lastik ve/veya avadanlıklar sigorta kapsamı dışındadır.
H-Sigortanın geçersiz olduğu halleri
1)Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisindeyse,
2)Azami hız limiti aşıldıysa,
3)Ehliyetsiz ise,
4)% 100 kusur var ise,
5)Yukarıda belirtilen evraklar temin edilemiyorsa,
6)Sürücü kira anlaşmasında kayıtlı değil ise,
7)İşbu kontratta belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise, işbu paragrafta belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde kiracı zararın tamamından şahsen sorumludur.

Madde 4- TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ
1-Kiralayanı kiracının işbu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı uğradığı maddi zararın tazmininden başka, ağır kusur taşıyan, kasten yapılmış olan ve kiralayanın isminin zedelenmiş olduğu gibi durumlarda maddi zararın en az iki katı kadar tazminatı kiracıdan talep edebilir.
2-Kiracı, kiralayanın kusurundan dolayı rezerve ettiği aracı zamanında alamamış ise rezervasyonu yapılmış bulunan kiralama süresinin bedelinin iki katını kiralayandan talep edebilir.
3-Her türlü ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak olan faiz oranı anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan en yüksek banka ticari kredi faiz oranıdır
.
Whatsapp Telefon